is toegevoegd aan je favorieten.

Beknopte historie der onlusten in de Nederlanden. Sedert [...] 1780.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONLUSTEN in het VADERLAND. 9p

dat iemand in het aanvallen van, of zich te weer ftellen tegen, de Wacht, gekwetst wordende, by de Wacht, te dier zaaken, niets zou zyn verbeurd; gelyk ook de inhoud van het node Artikel van dezelfde Ordonnantie, waar by vastgefttld is, dat de Compagniën Burgers, in geval van verwarring, des noods, geweld met geweld moogen keeren en afwenden; welke beide Artikelen by deezen uitdruk* kelylc werden vernieuwd (*). Maar deeze Waar* fchouwing hadt eene tegengeftelde uitwerking, in plaats van daardoor afgefchrikt en tot ftilte bewcogen te worden, fcheen de kwaadaartigheid en de geest van oproerigheid maar te meer ontflookcn te worden tegen de voorwerpen van hunnen haat; men plakte overal briefjes aan, waarin fterke bedreigingen gedaan werden aan den Hr. elzevier en eenigen zyner onderhoorige Manfchap, met byvoeging, dat men die by het optrekken zou ten uitvoer brengen; en zy hielden hun woord.

Het duurde niet langer, clan tot den 3 April, dat op het uur van het optrekken der Wacht eene groote menigte volks te famen rottede; terwyl de Compagnie op de gewoone Vergaaderplaats, in de PrinfeRraat, byeen kwam. De

Hr. leonard van zwyndrecht, diö

als Luitenant de Wacht zou opleiden, zond eerst de Manfchappen af, die de Poorten moesten

(*) Kïeuwc Nefcrl Jaar». Maart 1784. bladz. 577— r.„

F 5

1-84.

Oproerige beweegingen regen da Optrekkende Compagnie No. 9«