is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte historie der onlusten in de Nederlanden. Sedert [...] 1780.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONLUSTEN in het VADERLAND, or

op affpraak met den Heer Hoofd• Officier, daaromtrent bevonden, last om dien Perfoon gevangen te neemen; en tusfchen de Pelotons ter bcwaaring te geleiden. Dit veroorzaakte nieuwe beweeging; men deed alle moeite om den gevangenen te ontzetten , met zoo veel geweld zelfs , dat een der Dienaaren van de Juftitie gekw-tst raakte; waarom de Burgers genoodzaakt waren het geweer te vellen, cm meester van den gevangenen te blyven.

Eindelyk werd, na veel tegenltand, de op. togt aangenoomen, en de Luitenant, dïe vernoomen hadt, dat de oproerige menigte, van middelen tot aanval voorzien , hier en daar I langs den gewoonen weg post genoomen hadt, om de Burgers op te wagten, nam voorzichtig tenen omweg naa het Stadhuis; doch de Compagnie was niet, zoo haast in de Baanftraat gekoomen, of de menigte, die haar opwagtte, drong hen van agteren op, loste eenige geweeren en wierp met Reenen naa de Burgery, en dreigde met mesfen in te dringen om de Compagnie te verfirooijen ; waar door de bevelvoerende Officier genoodzaakt werd van alle zyden front te maaken, en het agterfte Peloton, waarop de grootfte aanval was te doen vuuren; welk vuuren nogthans met zoo veel zorg gefchiedde , dat dc meeste fchoten boven den man gingen ; waarop een der Belhamels het Gemeen aanmoedigde met te verzekeren, dat maar met los kruid gefchooten werd, die daar

op

1784.

Aanval vsrf 't muitend Gemeen oj» le ter

Wacht trekr tonde fiur. jer«.