is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis der tegenwoordige eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEGENWOORDIGE EEUW. 75

welke de Groot - Vizier van Adrianopel mee eene verfterking van 28000 mannen verwagtte. Doch welke manfehap door de Rusfen geflagen wierd, waardoor hen alle vyfduizend wagenen in handen vielen.

Een zo geweldig ongeluk deed den benauwden Groot Vizier beiluiten , om, hoe eer hoe liever, een ftilftand van wapenen te vraagen; doch deeze wierd hem niet gegund, eifchende de Rusfen de voortzetting van den oorlog, of een beflisfenden Vrede. De Turken, geene uitkomst ziende, waren toen wel genoodzaakt den Vrede te fluiten, hoewel op zeer ongunflige voorwaarden: welk lang gewenscht werk op den 21 van Hooimaand wierd voltrokken. Volgens de artikelen van deezen aanmerkelyken Vrede wierd de Sultan verpligt, alle de Tartaarfche Volkeren geheel onafhangelyk te verklaaren: wordende aan die Natiën op deeze voorwaarde weder alles ingeruimd, wat de Rusfen op hen hadden veroverd, Moldavië en Wallachie wierden wel weder aan de Turken overgegeeven ; doch onder veele bepaalingen, die, wél onderhouden wordende , den flaat der Christenen in die gewesten niec weinig verbeterde. De Turken waren daaren. boven verpligt den Rusfen toe te ftaan een vryen Vasten koophandel op alle hunne wateren, de Zwarte Zee en den Donau niet uitgezonderd. Ook behielden de Rusfen aan zich Kinburn, aan den mond

des