is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis der tegenwoordige eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fi*8 GESCHIEDENIS dek

fchillenden aart, om denzelven tot ftand te brerp gen. Barrére, thans de gewoone Spreeker van het Fransch Committé van Algemeen Welzyn, by de Conventie, liet zich hier dus over uit in de zit* ring van den aa van Louwmaand van 1794: „ Het geroep om vrede komt gedeeltelyk voort uit de konstgreepen onzer buitenlandfche vyanden, die geene middelen fpaaren, om onder de hand het Franfche volk om te koopen, en te bederven : gedeeltelyk uit de ftreeken onzer inwendige Arhtocraaten,Moderantisten,Ryken,en afltammelingeia der weleer bevoorrechte Standen; uit de vrienden der zamenzweerders, de kleinmoedige en vreesachtige vrienden, en uit de valfche Patriotten. De Mogenheden , vervolgde hy, hebben Vrede noodig : De Republiek beeft Oorlogskragt noodig. De Slaaven hebben den vrede van doen; de Republiekeinen hebben gisting van Vryheid van nooden. De Regeeringen hebben Vrede noodig: de Franfche Republiek heeft alle de werkzaamheid van Omwending noodig".

De Franfchen wierden in der daad thans- on&< zachelyker dan ooit. De geweldige nederlaagen, welke zy van tyd tot tyd hadden geleeden, en 't gevaar, in 'c welk daar door de nieuwe Republiek was geraakt, hadden geene andere uitwerking gehad, dan de Revolutionaire maatregelen, ( om door middel van Requifitie de jonge manfchap

van