is toegevoegd aan uw favorieten.

Merkwaardige levensgeschiedenis van Fredrik, vrijheer van der Trenck, beschreven door hem zelven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FREDRlK, VRIJHEER. VAN DER TRENCK. $1

gelegd hadr. De terugzending mijner paarden in den vorigen veldtocht hadt opzien gebaard. Veellicht hadt hij bevel van den Koning om mij naauvvkeurig na te gaan. Veellicht haalde hij mij over om te fchrijven, om door een vakch ondergefchoven andwoord een kuil voor mij té graven. Want zeker is het, dat trenck te Weenen tot aan zijnen dood toe 'er op zwoer, dat hij nooit een brief van mij ontvangen, ook nooit een beandwoord hadt. Ik geloof dit nog, dat het een Uria's brief was.

jaschinskij was toenmaals een lieveling vat! den Monarch, een krijgskundig, maar een boosaartig en valsch man; een fpion, en die in het geheim den lijst van geaccrediteerde lasteringen aanmerkelijk vermeerderde ; gelijk hij dan ook enige jaren na dit voorval hierom door den Koning gecasfeerd, en uit deszelfsland gejaagd werdt.

Hij was toenmaals de minnaar der fchone vrouw van den Sssafchen Refident van bossaut in Berlin , en door haar kwam de verdichte brief van trenck in Saxen of Oostenrijk op de post j om aan mijn adres bezorgd te worden. Ondertusfcheu hadt hij alle dagen gelegenheid, om mij bij den Koning verdacht te maken, en zijn ontwerp tegen mijne onfchuld uit te voeren.

Hier bij kwam nog, dat hij mij 400 ducaten fchuldig was, die ik hem baar geleend had,dewijl mij toenmaals geen geld ontbrak. Dit geld was zijn buit, toen ik, zonder verhoord te Worden, gearrefteerd , eii in de gevangenis opgefioten werd, en van mijne equipage had hij zich ook het grootfte gedeelte toegeëigend.

D 2 Wij