is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize naar de Kaap de Goede Hoop, de landen van den Zuidpool, en rondom de waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE BLADWYZER. 2?

heidder Hollanderen, en waarom. 278. —Ook over gebrek van eendragt onder hunne eigene nan'e. ald.' De jongde zoon is by de Hottentotten de voornaamftc erfgenaam. 278. De waardigheid van hoofdman is by de Hottentotten erflyk en vervalt op den jongden zoon. 279. Zy worden door het ge. bruik van brandewyn dol en ftout. 323. Ontmoeting in twee Hottentotten kraaien. 323, 324. Behandeling en waarnee-ming omtrent een' jongen zieken Hottentot. 33Ï, 337. Hunne Iykplechtigheden. 336", 337. Naare toeftand der weggeloopene Hottentotten. 241 ,342. Berghottentotten, waar zich ophouden. 342. Hoe zy danspartyen houden. 402, 403. Veelwyvery is zeer zeldzaam onder hen. 4D4. Hunne trouwplechtigheden, ald, Hunne begraafnisplechtigheden. 404 > 405. Voorbeeld, dat zy ouden en zwakken dood laaten hongeren. 405. Voorbeeld, dat zy zuigende kinderen, waarvan de moeders gedorven zyn, leevendig begraaven. 40Ö. De eerfte gewoonte geraakt meer en in onbruik. 407- Gonaquas Hottentotten bericht aangaande dien ftam. 424—428. Eene fourt van Boschhottentotten noemen zich zeiven de goeden, waarom. 439. Meenen , dat de Hollandfche Maatfchappy een enkel vorst is, die jan kompagnie heet. 440. Een ftaattje van hun' karakter. 441. Hottentotten ■ Kaffers, of Basterd Hottentotten, een byzondere ftam van Hottentotten. 448. Voorbeelden van der Hottentotten gemoeds gefteltenis. 490, 491. Wat zy, by gebrek van tabak, al rocken. 401, 492 Zyn zeer achterhoudende. 515. Chineefche Hottentotten een andere ftam van Hottentotten 568. Waar zich voornaamlvk ophouden, ald. Zyn geelachtig van kleur, en worden daarom zoogenaamd, ald. Een gedeelte dier natie heeft zich wyd en breed uitgebreid ald. Zy kweeken ook hooru-* vee aan. ald. Sommige Hottentotten hebben den eenhoorn uitgetekend gevonden in het lafid der Chineefche Hottentotten. 570. Eenige woorden en fpreekwyzen uit de taal der Hottentotten. 787—" J92. Uit die der Chineefche Hottentotten. 791Fff 4 fioe-