is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van een groot maar onzichtbaar verbond, tegen den christelyken godsdienst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BYLAGEN.

139

zoo bitter en bijtend is derzelver toon tegen de Vorften, één van welken echter den fchrijver, zoo als men zegt, brood geeft, waar voor hy tot dankbaarheid den Revolutiegeest onder de jeugd, die op eene Univerfiteit ftudcerde, uitbreidde. Hij gaat te werk, als of de Vorften alle vrijheid van denken, fpreken, fchrijven, en drukken geheel zochten te vernietigen, alhoewel zij helaas! daar aan maar al te veel ruimte geven.

Bl. 71 zegt hij: ,, Over onze vrijheid van denken, hebt gij , o Vorften ! geheel geen recht. Geene bdüsfing, over het geen waar of onwaar is; geen recht, om ons nafpooren zijne voorwerpen te bcpaalen, of zijne grenzen te ftellen. Geen recht, om ons te verhinderen, de flotfom daar van, zij moge dan waar of valsch zijn, mede te deelen, wanneer of zoo als wij willen. Gij hebt ook ten dezen aanzien geen verpligtingen; uwe vcrpligtingen gaan alle op aardfche oogmerken, en niet op de boveniiardfche der verlichting. Ten dezen aanzien fchijnt gij u geheel lijdelijk te gedragen; zij behoort niet onder uwe zorgen" Ik reken het niet nodig, deze Sofifterrjën te ontwikkelen; zij moeten elk onbevooroordeeld Lezer van zeiver. voor het hoofd fpringen. In de Voorreden worden aan de Vorften de grootfte hardigheden gezegd , en eindelijk dreigt dat onbefchaamde fchrijvertjen , dat het, wegens de bepaling der vrijheid van denken, nog tot geweldige uitberftingen moet komen, en dat het menschdom zich aan zijne onderdrukkers op het wreedfte wreeken zal; weshalven het hoog tijd zij, dat de

dam-