is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche reizen, tot bevordering van den koophandel, na de meest afgelegene gewesten des aardkloots

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aiS NEDERLA ND S C H E

waarden , als by de Verëenigde Maatfchappy beflooten '.varen.

Ook wierdt vastgefteld, dat de Koopman kornelis spex rnet zyne dienaars kosteloos in Holland zou geleverd worden; als mede, dat hy voor de Peper niet meet zou betaalen dan twaalf Tayels. Indien de Admiraal het mogt geraaden oordeelen , dat spex nog eenigen tyd vertoefde in het huis, hem door den Koning toegeftaan , 't geen zou kunnen doen vermoeden , dat te Achem nog twee onderfcheidene Holland" fche Maatfchappyen waren, welke Peper begeerden te koopen, zou men den Koning gaan fpreeken, en hem berigten , dat 'er niet meer dan ééne Maatfchappy was, hoewel men de Kooplieden in onderfcheidene huizen zag vertoeven ; dat zulks alleenlyk gefchicdde om de goederen en koopmanfchappen gefcheiden te houden, en niet alles op ééne plaats zamen te voeren, dewyl Achem zo zeer aan brand onderhevig was.

De verkoop van het fchip de Ram hadt, ondertusfchen, ten gevolge, dat het Schaap van leevensmiddelen en manfchap ryklyk voorzien, en daar door merkelyk verfterkt wierdt. Aan zommigen van de manfchap van de Ram , die ongaarne op het Admiraalfchip overgingen , wierdt vryheid gegeeveu om op het zelfde fchip, in dienst der Verëenigde Maatfchappye, te blyven.

Op den dertigften van Lentemaand des jaars 1603, namen de Admiraal van spilbergen en sebald de weert, nevens de andere Raaden en Kooplieden, affcheid van den Koning, die hen wel onthaalde, en onder hen eenige gefchenken uitdeelde. Dit alles befchouwden zy als een onderpand van oprechte en duurzaame vriendfehap, zo wei van de zyde des

Ko»