is toegevoegd aan uw favorieten.

Historisch handboekjen van den bijbel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jesus> geneest x melaatschën. 20*?

eene gelijkenis aanvoerde, van den rijken Brasfer en den armen lazarus (*)•

§• i55> Jesus geneest tien Melaatfchen. — Verhaalt weder gelijkenis/en.

Eens ontmoette jesus tien Melaatfchen, van welken negen Jooden, cn een een Samaritaan was. Jesus hen allen wonderdaadig genezen hebbende, was alleen de Samaritaan dankbaar voor deze weldaad, maar de Jooden waren ongevoelig en ongelovig (f).

Bij gelegenheid, dat j e s u s van de komst van het godsrijk fprak, droeg hij de gelijkenis voor van den onbarmhartigen Rechter, die zich echter door de aanhoudende ffnekingen eener weduwe liet bewegen, daarmede leerende, dat wij altijd met bidden moeten aanhouden; als ook de ge. lijkenis van den Farizeer en Tollenaar, tegen zulken, die zich zeiven rechtvaardigen , en op hunne goede werken willen roemen CD-

§. 156. Jesus voorzegt zijn lijden. — Geval met zaccheus. — Blinden genezen. — Gelijkenis/en.

Nu Jerufalem naderende, voorzeide jesus" aan zijne leerlingen, dat hij daar gekruist'

wor-'

(*) Luk. XV en XVf. Bijbdeefch. des N. T. §. ja. (t) Luh XVII. 11—19. CD Lui. XVII en XVlII, Sijtielgcfch. des N. 7. §. 33.