is toegevoegd aan je favorieten.

Reize door Europa en het oosten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

223, REIZE DOOR EUROPA

Nu kom ik tot Rome. Zo lar>g de wijduitgeftrekte velden rondom deze ftad Laiium werden genoemd, waren zij zeer iterk bebouwd en vrugtbaar; maar zédertdat zij den naam Campagna di Roma voeren, zijn zij bijna in eenewoestijne veranderd: men ziet noch huizen noch lieden. Indien Rome naar mate van deszelfs grootte bewoond was, want deels tuinen, deels woeste plaatzen beflaan bijna de helft van deszelfs omtrek binnen den muur, en was er zo veel verkéring, als het overvloed aan pragtige gebouwen heeft, zou het aan volkrijkheid en rijkdom voor Londen niet behoeven te wijken. Doch er heerscht armoede aan alles, wat geest en lijf moet voeden. Indien ooit eene ftad het voorwerp der wisfelvalligheden van het geluk is geweest, zo is het voorzéker Rome. In plaats der voormalige zéven heuvelen telt men er thans, grooten en kleinen gcrékend, fchier nog eenmaal zo veelen. Dat de zégeboog van severus tot op de helft, en de zuil van trajaan verfcheiden vademen diep in de aarde gezonken zijn , bewijst, hoe veel de dalen dezer had hooger, en haare bergen laager geworden zijn. Het kapitool zelfwas waarfchijnlijk aan de zijde, die naar den Tijber gaat, fchoon deszelfs plaats als onzéker word opgegéven, wijl livius verhaalt, dat de Roomfche raad aan deze zijde, als het naast bij den vloed, de geheime boodfchap van het Roomsen, léger te Veji, betreffende de verkiezing van camillus tot dictator, had aangenomen. Ik weet niet, hoe verre het verhaal van denzelfden gefchiedfchrijver gegrond zij, dat de overwinning van deze te voren onoverwinlijke had den Romeinen onder aanvoering van den gemelden dictator juist daaróm ten deel gevallen is, wijl zij, ingevolge het