is toegevoegd aan je favorieten.

Reize door Europa en het oosten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fteo REIZE BOOR EUROPA

ïs het waarfchijnlijk, dat de puinhoopen van Rome het bed van den Tijber meer beperkt hebben, dan voormalige overftromingen van denzelven het verwijderd hadden: ook kwam deze vloed mij boven en benéden de ftad breeder voor. Oudtijds waren koude en overftromingen van den Tijber te Rome éven zo gewoon, als zij in laater tijden zeldzaam zijn. Natuurkundigen mogen de vraag beantwoorden , of de bosfchen op de bergen, die de vlakte en Rome omringden, toen de koude veroorzaakten, en of het fneeuwwater van deze bergen de overftromingen aanbragt. Uit gebrek aan klaar water hebben de Latijnfche dichters met de godinnen in de troebele en dikke golven van den Tijber gefpeeld: het water van dezen vloed is ïiiet eens voor de paerden gebruikbaar. Men heeft het ook niet nodig; want Rome heeft insgelijks eenen onuitputbaaren voorraad van het helderde en beste water in de voortreflijkfte fonteinen.

Nu iets van de merkwaardigheden dezerfrad. Het amfitheater van vespasiaan verwekt door deszelfs grootte enkunftige bouwwijze nog héden ten dage verwondering, niettégenfiaande het, eerst door wreede Barbaaren, vervolgens door wetlooze paufen, en eindelijk door baatzugtjge kardinaalen, geplonderd is. Een nog harder lot heeft den fchouwburg van POMPéjus en van marcellus getroffen. De Palatijnfche berg was voor romulus groot genoeg tot eene geheele ftad, en naderhand was hij voor de Roomfche keizers te klein tot hun paleis; thans ligt dezelve bedolven onder woeste fteenhoopen. Bij de Pauluspoort, door dewelke, volgens het voorgéven der Roomschkatholijken, paulus en pêtkus ter dood geleid