is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van de kerkzeden, gewoonten, en godsdienstplegtigheden[!] van alle oude en hedendaagsche volken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

llo

GODSDIENSTEN

wyn , om die ter eere hunner Goden te nuttigen t de geheele dag word met danfen om den boom doorgebragt , ook zingt en fpeelt men op kopere fpeel» tuigen: de Priefter offert op een altaar eenige offer* handen aan de Fetiche , en doet voor de aanwezen» de een foort van Leerreden. Eindelyk neemt hy een bosch ftroo, en doopt het in een potmetvogt, waarin een flang ligt. Met dit gewyd water wor* den de kinderen en vervolgens het altaar befprengt. het overige van 't vogt word op de aarde uitgeftort. De vergadering fluit den dienst met juigchen en eeit vrolyk handgeklap. Op dezen plechtigen dag wasfchen zy zig met meer zorgvuldigheid als op andere dagen: de doeken, waarmede zy zig afdroogen, zyn dan ook rykelyker met aarde of kalk beftreeken. De Priefters houden zig veel opmettoverbezweeringen, en dan verfcheurt men op dien dag een zwarte hond, aan den voet des booms, van welken wy gefproken hebben.

Wanneer een Koning in zyn rechten benadeeld word , begeeft hy zig tot de bovengenoemde boom, dien hy voor zyne Fetiche houd , en bied hem eenige offerfpyze aan. De Priefters bezweercn den boom om hunne vraag optelosfen. Om hierin gelukkig te flaagen , richten zy een pyramide van asch op, in welke zy de tak van een boom planten, dan neemeu zy een pot met water, drinken 'er een teug uit, ert befproeien 'er de tak mede. Na eenige woorden uitgefproken te hebben , befproeijen zy de tak an-

■ der-