is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van de kerkzeden, gewoonten, en godsdienstplegtigheden[!] van alle oude en hedendaagsche volken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vam AFRIKA* 113

minnen : hierin beftaat de geheele plechtigheid. Schoon de veelwyvery onder hen gebruikelyk is, heeft deze vrouw altoos het hoogfte rechtophaaren man. Dit recht gaat zo verre , dat de man geen tweede vrouw mag neemen zonder toeftemmingvan de eerfte : zyne andere vrouwen zyn fle^ts bywy-

ven en hy is altoos verplicht, drie nachten in

een week by haar te liggen. Maar als de eerfte

vrouw oud word , vervangt het begunftigde bywyf haare plaats,

Overfpel word , ten opzichte der man , met eene geldboete geftraft. Wanneer de vrouw zig aan die misdaad fchuldig maakt , word haar een fcheidbrief gegeven, eri zo haare fchuld twyfelachtig is , moet zy een eed by haaren Fotiche zweeren , een weinig zout eeten , en een zekeren drank drinken — het welke zy niet zal doen , indien zy van haar wangedrag bewust is.

Zy wasfchen hunne dooden, en leggen die ineen kist van basten van boomen gemaakt. De bloedverwanten , vrienden, en buuren komen ih het huis van den overledenen te famen,en vraagen den dooden naar de oorzaak van zyn overlyden. Daarna danfen en zingen zy verfcheidene treurliederen , en maaken , rondsom zyn wooning, een verfchriklyk geraas, op kopere pannen en ketels. Eene vrouw loopt rond , om aalmoesfen te verzamelen , kopende voor dezelve een os of fchaap , ten voordeele van den Priefter, welke deze plechtigheid moet bywoonen. De Priefter üagt het beest , offert hét bloed Int aan"