is toegevoegd aan je favorieten.

Staat der defensie van de Republiek der Vereenigde Nederlanden; behelzende het generaal rapport van de personeele commissie van het defensie-weezen [...]. In dato 28 october 1789

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï03 genera al rapport van

en waar by wyders van deeze refpesftive deelen worden afgetrokken zodanige furnisfementen, als de Provinciën zullen bevonden worden weezentlyk te hebben gedaan op haare Quotes, in de bovengemelde geprrefteerde dienden ofte fom van ƒ 75903320-14-4; zullende en als dan o verfchietende refpeaivefommen uitleeverende reëeleagterftallen, naproportie van dewel- 3 ke, een dubbele Interest van tweemaal drie, ofte zes per cent zou behoren te worden gebragt op den Staat van Oorlog, of wel op een aparten Staat, nevens den Staat van Oorlog te voegen, ten lasten der refpectave Provinciën, die haare Quote in de voorfchreevefomme zouden bevonden worden niet te hebben voldaan.

En om insgelyks te formeeren, en aan üw Hoog Mog. te laten toekomen een tweeden Staat, aanwyzendéde fomme der geprazfteerde dienden by yder Collegie ter Admiraliteit (te weeten, het geen zy uit dien hoofde in de Capitaale fom van ƒ 75902320- u- 4 zouden moeten herideeren) waar van wederom afgetrokken de Penningen, by hun bereids ontfangen, by overfchot zoudeaanwyzen , hoeveel aan yder der gemelde Collegien ter zaake voorfchreeve nog zal com-

^En^dat voorts ten einde de Collegien ter Admiralitpit dadelvk in het genot van deeze liquidatie te dellen, dezelven te gélyker tyd door üw Hoog Mog. zouden behooren te worden geauthorifeert, om tot het montant vr.11 de voorfchreeve hunne uitgebragteprafenfien de nodige Negotiatie van penningen te doen zóó en'in maniere, als met het profyt van den Lande meen overeenkomftig zal worden geoordeeld, ofte men als dan raadzaam zoude mogen vinden; -— wel yerItaande nogthans, dat onder die Negotiatien zullen moeten wezen begreepen de zoodamgen, welken op voorgaande autbonfatien van Uw Hoog Mog. ter zaake van de voorfchreeve Petitiën zouden mogen geaccordeert zyn. ■ en dat daar meede alle de meergemelde Petitiën zouden behooren te worden gehouden voor oeniortificeerden vervallen, even alsof dezelven nooit waren gedaan geweest, en een nieuwen Staat van Zaaken wierue aangevangen; — met verdere aanichry-

viöfi