is toegevoegd aan uw favorieten.

Staat der defensie van de Republiek der Vereenigde Nederlanden; behelzende het generaal rapport van de personeele commissie van het defensie-weezen [...]. In dato 28 october 1789

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET DEFENSIE-WEEZEN. 109

J ving aan de voorfz. Collegien ter Admiraliteit, om aa» I den Raad van Staate alle zodanige marmanen en elu1 cidatien ter zaake voorfchreeve te doen toekomen , als de gemelde Raad in der tyd zoude mogen requiree-

J rl? bet al niet.dien verftande daar en boven, dat

« 01 aan de Bondgenooten zekerheid en gerustheid te 1 Jc zorgen, dat de penningen, welken door hun tot dat e nde jaarlyks zullen worden verftrekt, waarlyk to de bedoelde ein4ens gebeezigt zullen .weezen de • meergemelde Collegien ter Admiraal.reit gehouden ïullenTvn , telkens aan den Raad van Staate'behoorlik te doen blyken van het employ, welk zy tot aflosfing deralzoo genegotieerde Capitaalen, relpeóhvelyk

7ullert hebben gemaakt. ,

Z Door ^danige fchikking zal deeze zoo hoog opgelonen fchuld allengskens verminderen, en in den tya van 2^ i 2J jaaren, geheel te niete loopen j en deColkgien" te?Admiraliteit daar door in ftaat worden ge, fteld, om met ruimer handen in *t vervolg te voldoen ^ Serene eene opkomende nood

derom zoude mogen vergen; waar door cun nee

werk van de Zee op eenen min belemmerden voet zal kunnen voortgaan; 't zy dan, dat by de tegenswoordige Adminiltratie van de Zee zaaken mogte worden gèperfevereerd: ofte, 't geen wy aan de wysheidl en ! het belane van alle de Bondgenooten mogen vertrou- s : wen da" de voe\ van beftier, welken wy hierboven, I tot kragt van bewys toe hebben gededuceerd; mogte I worden gelegd tot een grondflag van de toekomende XdSlSei'- en indien daar toe nop-eenige ArgumeSraogtenontbreeken, zoo hebben Wy'tin de behandeling van 't werk, „aar van Wy zoo even het reI fultaat aan Uw Hoog Mog. hebben voorgelegd, op 1 nieuws gevoeld de kragt van redeneering , welke uit de \ befchouwing van dat refultaatonmiddelyk zal moeten ge fokken worden, - Immers zyn er geduurerrfede negen Taaren, waar over deeze voorflag van liquidatie loopt, en daar onder vyf Jaaren van Vreede , dadelyk Voor het extraordmarh van de Zee,,gedemanuee,d \ door de Collegien ter Admiraliteit de fomme van omtrent 76 millioenen guldens: daar onder met gereekena