is toegevoegd aan uw favorieten.

Staat der defensie van de Republiek der Vereenigde Nederlanden; behelzende het generaal rapport van de personeele commissie van het defensie-weezen [...]. In dato 28 october 1789

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET DEFENSIE-WEEZEN. ui

Oorlog, doordelangduurigefchaarsheidaan Zee Volk, en verloop van lust tot 's Lands dienst-, langein Werving moeten leggen, alvoorens hunnecompleete Rollen hebben aangeworven, daar door een groot verlies by de Collegien word geleeden; vermits op den Eed aan den Lande gedaan, geen dienst vanScbeepen mag worden gereekend te zyn ingegaan vóór den dag, dat dezelven compleetzyn opgeworven; terwyl inmiddels alle de Soldyen en Kostgelden, tot dien tyd toe, uit de eigen middelen der Collegien moeten worden gevonden en goedgedaan. — Dat zoo ook het groote aantal van kleine en ligt bemande Vaartuigen, waar meede zommige Collegien zyn belast geweest, aan meerder llytage en rampen onderhevig zynde, dan wel grootere en fterkere Scheepen, de kosten van derzelver toerusting, onderhoud en reparatie, meede niet kunnen gevonden worden uit de /iao-o welke daar toe per Man in de / 36 0 0 zyn gecalculeerd. — Dat al verder de nieuw-gearrefteerdeordre van^bemanning door vermeerdering van Dek-Offiieren en vermindering van het getal der Soldaaten: misgaders ook de laatfte Soldy-Lysten door diverfe verhoging van Gagien; en de vermeerdering van uitrusting by bet nieuwe CharterBoek; alle tot bezwaar ftrekken van de Collegien, enz — en dat, zoo ook met opzigt tat de reductie, van de kosten van Aanbouw met de voorfchreeve 20 percent, de Collegien ter Admiraliteit meerder met pen Aanbouw zouden hebben verlooren dan geprofiieert, en'er dus geen reden zoude exteeren, om die ieduclie in voegen voorfchreeve op de gemelde Aanbouwen te effeélueeren. ■

" Alle deeze Conüderatien zyn ons van genoegzaam gewigt voorgekomen, om dezelve incxtenfo, copielyk nevens deeze Memorie fub Bylage G. i°. &20. loco, over te leggen, bevattende het eerde gedeelte van deeze Rylage een ExtracT: uit een Misfive van het Collegie ter Admiraliteit op de Maaze, en het andere eene Misfive van het Collegie ter Admiraliteit te Amfterdam, meteene uitvoerige comparative bereekening van het geene by dat Collegie wordontfangen en uitgegeeven, voor de Uitrusting, Bemanning, Equipagie, in-

koo-