is toegevoegd aan uw favorieten.

Schubart. Door hem zelve geschetst. In de gevangenis opgestelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 zeventiende

één van mijne ge'iefde Autheuren, zoo zag ik, met een' vuurigen blik, op den medezienden of luisterenden vriend, en rustte niet, voor dat bij iets gevoelde, en te kennen gaf, van 't geen in mij bewogen werdt. Daaruit omftonden de leesuuren, weike ik te Augsburg begon, zoo ia bijzondere buizen als in publieke zaaien, en die aanleiding gaven tot eene aanmerklijke verandering in den fmaak. In 't begin las ik de nieuwfte ftukkenvan göthe , LENz,LEisEwiz,en anderen , met tusfchengevlechte ophelderingen; en ziende dat dit zeer in den fmaak viel, verkoos ik, toen, klopstoks Mesfias, om, in een belangrijk voorbeeld, te beproeven, of zich de Odeën der Ouden ook op den Duitfchen bodem wilden laaten overbrengen, en of men, daarbij, ook onder ons, konde tot fortuin komen? Ik had eene fchoone mufiekzaal tot mijn gehoorplasts; en, daar ik, bij natuurlijke begaafdheden, mij, van der jeugd af, in het voorleezen geoefend had, en mijnen fcbrijver genoegzaam van buiten kende, Haagde ik zeer gelukkig in dit werk. Ook overtrof de algemeene toeloop mijne verwagting. Bij elk nieuw Gezang vermeerderden mijne toehoorers. De Mesfias werdc greetig opgekogt. Men zat, in plechtige ftüte, ïondom mijnen leeriloel. Menschlijke aandoe-

niq-