is toegevoegd aan uw favorieten.

De verloskunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 222 )

Over de natuur der buit en gewoone vast hegtin gen van den moe derkoek.

ZESDE VERDEELING.

OVER. DE BELETSELS, WELKEN ZICH TEGEN DE NAGEBOORTE AANKANTEN, VEROORZAAKT WORDENDE DOOR TEGEN - NATUURLIJKE VASTHEGTINGEN VAN DEN MOEDERKOEK, EN OVER HETGENE IN EEN ZOODANIG GEVAL TE VERRIGTEN STAAT.

932. De vereeniging van den moederkoek met de baarmoeder kan fterk genoeg zijn, om weerftand te kunnen bieden, niet alleen tegen de krachten van dit ingewand, door die, welken men, met aan de ftreng te trekken, kan teweeg brengen, geholpen zijnde, maar daar teboven , tégen de onmiddelijke werking van de hand 'zelve, wier vermoogen die vereeniging niet zoude kunnen vernietigen, tenzij men de vrouw aan duizendmaal gevaarlijker toevallen wilde blootftellcn, dan diegenen, voor dewelken men haar, door ze van de aanhangfelen der vrugt te verlosfen, poogde te beveiligen.

933. Deze vereeniging gefchied door niets anders, hoe fterk dezelve ook moge zijn, dan door middel van een min of meer vast celleweeffel; terwijl men nooit die baarmoederlij■ ke ploegen, waarvan fommige Verloskundigen gefproken hebben, aantreft, welken zich diep in de groeven van den moederkoek in-

drin.-