is toegevoegd aan uw favorieten.

De verloskunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 223 >

dringen: hetwelk ons ten minfte de vreez kan benemen, van dezelven, door dit lig haam van dat ingewand los te maaken, t zullen verfcheuren.

. 934- Deze buitengewoone vasthegtingei zijn zeldzaam overal even fterk. Mecsta Zijn het flechts eenige kwabben van dei moederkoek, dewelken zoo naauw met d baarmoeder vereenigd zijn, dat zij als in haa re zelfftandigheid ingetand ffchijneïi, terwij het overige niet. dan zeer los met dit in gewand vereenigd is. Deze kwabben maa. ken nu het middenfte, en dan weder den ranc van den moederkoek uit , hetwelk onder, fcheidene verfchijnfels opleveren, en de nageboorte meer of min ongemaklijk maaken kan.

935- Indien de bewerking van het af haaien der aanhangfelen van de vrugt gemakiijker verngt word, wanneer de moederkoek zich ten deele heeft afgefcheiden , dan wanneer dezelve nog overal is vastgehegt, vordert de omftandigheid niet te min dat men fpoediger hulp verfchaffe, ter oorzaake van de bloeditorting welke de ten deele afgefcheiden moe. derkoek bijna altijd vergezelt, daar dit toeval geen plaats heeft, zoo lang dit lighaam Zich nergens heeft losgelaaten.

936. De plaats der baarmoeder welke de moederkoek, en die van den moederkoek welke de ftreng beflaat; als mede de fterkte, of tederheid, van deze laatfte, zijn zoo veele oorzaaken, welken de hindernisfen, door de min of meer vaste vereeniging van den koek ontftaande, verzwaaren,, en, in de

wij-

j

1 I t

!

Over hetge.

ne de ftVrko

vastbegtin-

gen van den

moederkoek

voorfchrij-

ven.