is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie van het verlatene en gelukkige weeskind, Charlotte Summers.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN CSARLOTTE SUMMERS. IC?

Ko?e wezen van u dienst te doen; want ik wal bekommert, dat Uwe vrees van te zullen ontdekt worden, u een gehcmi zou doen maken van uwe voornemens waerom ik wat fterk heb aengcdron?enopnwe onvoorzigtigheid van uzelve fphcel en al te hebben verlaten op uw I ^'oordeel. Gy hebt nu befloteni om T, mm-r naer Mevrouw Welgoed wte te S derhalven is-'t noodzakelyk om een Snit te maken op wat wyze verder doorde Wereld te komen, bevrydvan die geurenV waer voor uwe Jeugt, gevoeg* ly de bevalligheeden, die gy bezit u Sïoodfteld; die gevaren zyna memgvu óis mvn lieve menfch, en ik bon zeer belommert over 't geene gy onde™e«nea zult om u zelve te redden Gy^tbt my geweigerd hier by my te blyven, daer u mets- zal ontbreken wat ecmgzim m myn maet is om u vergenoeging te gè/»-n, wenfchte dat uwe redenen ommy^eve laten ; nietzoo dringende waeren , wantiK verzeker u, dat ik wezcnlj k geen grootcr "vermaek zou hebben dan u altoos by my te houden; maer zyt verzekerd, overal waer gy wezen mooge zal uw welwezen

n']u^ibc%i)J.ti' beantwoorde deze ver«