is toegevoegd aan uw favorieten.

Palmbladen, of Uitgelezene oostersche vertellingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. n

was verlangende om het befiisfende antwoord de* ::K.onings te horen, en men verwonderde zig, dat h'j ug.-ns zjne gewoonte zweeg, en in gedagten Bfcheen te zijn. Maar de Koning was gierig, en ideze omltandigheid maakte , dat hij den Vreemdeling, die gekomen was, om aan z'jnen f^hat een ;rijk erfdeel te onttrekken, met ongunftige oogen i,aanzag. H'j draaide het hoofd met tegenzin naar den Jongeling, en floeg een halftoornig oog op iihem, die met eene " befeheidene vrijmoedigheid daar ftond ; eindelijk brak hij het ftilzwijgen af, pn zeide: De Kadi heeft volgends zijnen pligt gedaan. De verklaring van de voedfteris het eenigjfte goede getuigenis in deze zaak; indien g!j gee'he andere bewijzen hebt, zrg tot den vreemdeling, wendende dan uwe eige veraekering, dan kunt gij niet als de zoon en erfgenaam van dezen jrijken ouden Man, worden aangenomen. ' Wat jhebt gij tot uwe regtvaard.'ging te zeggen ? fpreek.

„ Heer, antwoorde de vreemdeling met onbefchroomdheid, mijn ongeluk':ig noodlot heeft mij ïvan alle uitterlijke middelen beroofd, waar door l.ik mijne geboorte overtuigend bewijzen zou Runnen, ik heb geene getuigen, dan mijn geheujgen, dat de eerfte indrukken der kindsheid getrouw behouden heeft. Eene menigte kleinigheden, die jalleen mij en mijnen Vader bekend kunnen zijn, bevestigen zelfs wel mijne verzekering; maar najdien ik volgends de wetten in mijne eigen zaak jgeengetuigen kan zijn, zo weet ik nog een ander imiddel, om de waarheid te onderzoeken. Ik heb Kei gereisd s en heb , niettegenstaande mijne jongE s heid