is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelyk magazyn, of Bydraagen ter bevordering van christelyke verlichting en euangelische deugd, naar de behoeften van onzen tyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2a8 tyfus, in den volften nadruk, een groot man, enz.

Broeder, — wilde ik my eens, wat opzetlyker, met u onderhouden: — en gy ziet dan uit het voorgaande, hoe nuttig dat voor u en my zal kunnen zyn, en wat vreugd en blydfchap des gemoeds, wat innerlyke verruiming van hart.wy ons daaruit belooven mogen.

Verblyden zullen wy ons, om Hem, onzen Heer, en Broeder, zelven, om dat wy het opmerken zullen, hoe groot, voortreflyk en uitnemend Hy eenmaal was, op deze zelfde benedenwereld, op welke wy nog, met elkander, even gelyk Hy welëer,hand aan hand, heenen ftreeven naar hooger beftemming: want, in volmaaktheid deed Hy dit, en volkomen bereikte Hy haar. Verblyden zullen wy ons dus, want alle onze hoogachting, eerbied, liefde en dankbaarheid is Hy hierom waardig, en duizend zaligheden genoot Hy ook hierdoor reeds in den tyd zyner beproevinge, Hy, over wien ons hart zich zo verheugt, wanneer wy Hem, nu, tot het onbepaalds! genot van onbeperkte zaligheden voor eeuwig zien opgevoerd.

Verblyden zullen wy ons om ons zelven, — want vatbaar zyn wy, Broeders! aandoenlyk, voor 't gevoel, voor 't bezef, van deze grootheid onzes vriends; en onze harten hebben jesus, zulk eenen! lief. -- Verblyden zullen wyons,— want jesus, zulk een, als jesus, fchenkt zyne toegenegenheid óns, bemint ook'ons! — Verblyden zullen wy ons, want jesus, zo

voor-