is toegevoegd aan je favorieten.

Over den oorlog der Peloponnesers en Atheners.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oo TTIUCYDIDE S.

,, open is, de verbonden niet te fchenden ; „ noch den eed te verbreeken , maar het ver,, fchil volgens onze overeenkomst in rechten „ te beflisfen. Anders, dit zvveeren wy by de ,, Goden, getuigen van onzen eed, zullen wy ., ons best doen, om den oorlog af ce weeren „ langs dien weg, denwelken Gy ons zeiven geweezen hebt."

Dus fpraken de Atheners. De Laccdemoniers dus de befchuldigingen der bondgenooten tegen de Atheners, en tevens hunne rede gehoord hebbende , begonnen in afweezigheid van allen, over de tegenwoordige omftandigheden te raadplegen. De meeste waren van gedachten, dat de zaak der Atheners onrechtvaardig ware, en de oorlog met alle mogelyke fpoed ondernomen moest worden; maar hun Koning Archidamus, die voor een verftandig en bezadigd Man gehouden wierd, trad voor, en hield deeze redevoering:

„ Ik heb zelve reeds, en Gy ook, ö Lace„ demoniers , welke van myne jaaren hier zyt, „ de ondervinding van veele oorlogen, zo dat „ niemand Uwer (het geen anders veelal ge„ Beurt,) uit gebrek aan ondervindinge dit 5, werk kan voortzetten, of voor goed en veilig „ houden. Al wie deezen oorlog met èrnftigo

„ oo-