is toegevoegd aan je favorieten.

Over den oorlog der Peloponnesers en Atheners.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92 THl'CYDIDES.

,, wy in wapenen en foldaaten hen overtref,, fen , en dus in 'hun land kunnen vallen. „ Maar zy hebben ook nog andere landen , „ waar uit zy wyd en zyd heerfchende, zich „ al het nodige over zee kunnen bezorgen. ,, Trachten wy hunne bondgenooten toteenen ,, afval te beweegen, dan moeten wy ze ook ,, met fchepen byftaan, als zynde meest Ei-

landers. Wat zal deeze oorlog dan voor ons ,, zyn ? zo wy in fchepen niet de fterkfte zyn, „ of hun de middelen, om eene vloot te on„ derhouden, niet kunnen beneemen, zullen „ wy het meeste nadeel lyden. En onder dien „ tegenfpoed te verflaauwen , zou dan niet „ meer betaamelyk zyn, voornamelyk zo wy „ het verfchil eerst fcheenen gezogt te heb„ ben: Ook moeten wy zeker niet hoogrnoe„ digzyn, op die hoop, dat hy fchiclyk een „ einde zal neemen , zo wy maar eens hun „ land afioopen: hetftaat veel eer te duchten, „ dat wy dien oorlog aan onze kinderen zullen ,s nalaaten: zo waarfchynlyk is het wegens de ,, Atheenfche verheven denkenswyze, dat -zy „ door het verwoesten van hun land geenzints

te onderwerpen zyn , of als onervaarenen

door den oorlog tot laffe vrees te brengen.

„ Ket zy echter verre dat ik U aanraade om

„ on-