is toegevoegd aan je favorieten.

De doop der kinderen verworpen. En der bejaarden verkoren. In vier uitgebreide redevoeringen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

52 REDEVOERING

alle kinderen, hoofd voor hoofd? want indien gij uwe onderftelling waarlijk gelooft , toont dan uw gelove uit uwe werken. (_ a) V\ aarom doopt men ook niet dc kinderen van gecenfur eerde en ergerlijke Christenen? want aangezien het Christendom reeds zoo vele Eeuwen heeft ftand gegrepen, dat de oude geflagt Lijsten van een ieder even onbekend zijn, waarom zoude men dan niet dopende, kinderen van de allerflegtften onder de Christenen, aangezien zij vermoedelijk, en zelf met genoegzame zekerheid , gelovige voorouders zullen gehad hebben, en daar en boven, naar dezen zeiven regel, alle de nog overblijvende twijfelingen, door de tusfehenkomstvan Abraham's gelove, kunnen opgeruimd worden ? En als dit gevolg , natuurlijker wijze, uit die onderftelling vloeit, waartoe dan dat bedriegelijk voorgeven, dat men het recht tot den doop der kinderen zoekt in de gcftcldheid der ouderen en doopgetuigen, en ene gedaante van Godzaligheid daar in vertoont, dat men den doop weigert aan kinderen, wier ouders niet tot Christus Ligchaam behoren, en omtrent velen dier onnozele wichten, ftrengelijk oeffent den kerkdijken Ban , die omtrent de volwasfenen zo fchandelijk verwaarloosd wordt? waarom fpreekt gij in uw formulier van kinderen der gelovigen, even als of gij. het heilige niet voor de honden wilt werpen ? want naar deze uwe onderftelling, zijn 'er geen anderen; doopt dan liever alle de kinderen zonder onderfcheid', en gij zult uw zeiven dan met minder valfche overleggingen bedriegen.

' §. 50, Doch. om wederom viij uit te fpreken, deze handelwijze is'niet anders , dan een natuurlijk gevolg der dolingen, en zo ze opzettelijk gefchiedt, dan is het een wandelen in arglistigheid. Wanneer men zig herinnert dat de befnijdenisfe gefchikt was, alleen voor y ' ' ' Abra-