is toegevoegd aan je favorieten.

De doop der kinderen verworpen. En der bejaarden verkoren. In vier uitgebreide redevoeringen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54 REDEVOERING

goddelijke Lere heeft voortgebragt. Nu moesten wij overgaan om het gevoelen zelve, inden name des Heren , en met het zwaard des Geestes door te houwen : om dit wankelbaar gebouw, met zijne waggelende fondamenten, geheel om verre te werpen , ten einde 'er niemand onder u gevonden worde, die bij zig zeiven heimelijk zoude zeggen, zij' hebben mijne Goden weg genomen : ten einde wij hen, dien wij het getuigenis geven , dat zii enen ijver naar God hebben , doch in dezen niet met verfland; ten einde wij ons vleescb tot jaloersheid mogen verwekten; maar aangezien gij mij reeds lang , en zo ik naar uwe befcheidenheid vertrouwe, lankmoedighjk gehoord hebt, zal ik deze Verhandeling met de volgende Aanmerkingen befluiten. ( i ) Gij zult misfchien verwonderd zijn, dat ik wel breedvoerig heb opgegeven, de bedenkingen, en de zwarigheden, waar aan de Kinderdoop onderhevig is; maar zeer weinig gefproken van 't geen daarop geantwoord, en deswegens geloofd wordt. De reden daarvan is, ten dele, de vreze dat ik hieriil zoude mistasten, en veelligt ten onregte iets op iemands rekening ftellen. Ten dele om dat de gevoelens van grote mannen; de uitfpraken van kerkelijke vergaderingen, deswegens zoo veelvuldig, duifter, verward, tegen zig zelve ftrjjdende en met het gelove inde Kerke zo doorzult zijn; dat ik nutter hebbe geacht,om in het boek der gezonde reden, en allermeest in Gods woord mijnen tijd te hefteden, om daaruit te halen woorden van waarheid, en van een gezond verlland. ( 2 ) Moeten wij opmerken dat alle die grote, en veelvuldk ge zwarigheden, die wij voorgefteld hebben, niet zijn uitgedagt van hen die den kinderdoop tegenfpreken; maar dat ze natuurlijk, en van zelf uit de lere vloeijen. $• 5»» (3) Indien wij ons nu herinneren, 't geen wij

in