is toegevoegd aan uw favorieten.

De verloskunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t §7 5

kunstbewerking was fmartlijk, voegt hij 'er bij, dewijl hij de zaag gebruiken moest, om de fchaambeenderen, wier kraakbeenige vereeniging geheel tot been was overgegaan, van elkander te fcheiden. Hij keerde het kind, en haalde hetzelve, echter met zoo veele moeite, af, dat hij, aan het hoofd gekoomen zijnde, genoodzaakt wierd, het geweldig en zonder mededoogen faamen te drukken (26). Meer dan eens dagt hij zich aan de uitterfte grenzen der kunst, of ten einde raad, te bevinden, en had een levendig berouw, zoo als het mij wettigt nog op dit oogenblik berouwt (voegt hij 'er bij) van zich door de aanlokiijkheden der nieuwe kunstbewerking te hebben laaten vervoeren, en de Keizerlijke fnede niet boven haar den voorrang gegeven te hebben; Zoodanig waren zijne uitdrukkingen. In weerwil van de toevallen welke op de kunstbewerking volgden, is de vrouw gelukkig herfteld.

2025. Men zal zich ongetwijffeld verwonderen, dat een man als de Heer Siebold, wiens verdienften hem tot de aanzienlijkfte bedieningen zijner kunst fchijnen verheven te hebben, in den waan heeft kunnen koomen, van de kleene middenlijn van het langwerpigrond, hetwelk de ingang van het bekken der vrouwe, welke het onderwerp zijner waarneming uitmaakt, befchreef, door de fchaam-

been-

(a6) De Heer Siebold vermoedde in dit tijdflip, dat het kind reeds vóór de kunstbewerking gefttrvcn was.

F 4