is toegevoegd aan je favorieten.

Beknopte historie der onlusten in de Nederlanden. Sedert [...] 1780.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I78Ó-.

Verhaal van den anderen kant.

Een Kapitein gezonden om Guarnizoen in te noensen.

Uefluït van weigering om zich te verdeédigcn.

202 BEKNOPTE HISTORIE der

fel lag, en door lieden uit de Stad Zwolle bediend werd (*).

Zodanig is, hoofdzaakelyk, het verhaal van den Generaal Major spengler in het Rapport , dat hy daar van aan de Staaten van Gel. elerland gedaan heeft. Om deeze gebeurtenis in den klaarften dag te ftellen, zal ik hier byvoegen hoe dezelve van den anderen kant in' de Jaarboeken vermeld ftaat, op dat de Nakoomelingfchap uit vergelyk van beiden de waarheid mooge ontdekken en onpartydig- daar over oördeelen.

De Regimenten van den erfprins en van pletten berg op den 5'ien der maand September omtrent de Stad Hattem gekoomen zyn* de, werd de Kapitein p elk wyk door den Generaal spengler afgezonden, om aldaar Guarnizoen te houden, en met aanbieding van eene Amnestie van alles wat 'er gebeurd was, van wegen de Heeren Staaten van Gelderland, indien zy het Guarnizoen goedwillig en ongehinderd wilden ontvangen; doch dat de Stad, indien men zich daar tegen verzettede, aangevallen en in brand gefchooten zoude worden , waartoe drie uuren tyd van beraad gegeeven werd. Daarop werd aanftonds de Raad en Gemeente vergaaderd, het gevoelen van den Krygsraad ingeuoomen, cn eenpaarig beflooten , geen Kiygsvolk in „te laaten, maar zich, in geval

varju

(*) Nieuwe Nederi. Jaarb. Sept, I^SS. bladz. 522 — 925.