is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte historie der onlusten in de Nederlanden. Sedert [...] 1780.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONLUSTEN in het VADERLAND. 231

dere Officieren van hun Regiment ontflaagen waren van dat gedeelte des Provintiaalen Eeds, het welk betrekking heeft tot het gehoorzaamen aan de Orders van den Kapitein Generaal, met last om daar van aan de afweezende Officieren kennis te geeven (*).

Om aan 't Krygsvolk de gelegenheid af te fnyden tot het pleegen van baldaadigheden, of verwekken van beweegingen, onder voorwendfel van hunne zucht voor 't Huis van Oranje, zoo deeden de Heeren Staaten van Holland eene Publicatie afkondigen, waar by aan hetzelve verbooden werd, het draagen van Oranje Cocardes, ftrikken linten , papieren , bloemen, en andere verfierfelen van Oranjekleur; als ook het fchreeuwen van Oranje bo. ven, op draffe van naar vereisch van zaaken, zelfs met den dood geftraft te worden.

Terwyl de Staaten dus werkzaam waren, za. ten de Burgers ook niet ftil: De Gecommitteerden der Schutteryën en Gewapende Gencotfchappen binnen de Provintie van Holland, toen te Leyden Vergaaderd, leeverden , op den 7 September een Adres in aan de Staaten, waat by zy niet alleen hunne gevoelens van hoogachting en verkleefdheid aan Hun Ed. Groot Moogende betuigden , maar ook hunne bereidvacrdighcid betoonden tot het doen van alle zulke dienden, als in de tegenwoordige

ora

, (*) Kieuwe Nederl. Jaarb. Sept. 1786. bladz. 1040-1041.

P4

1786.

Publicatie tegen 't Oranje draa.» gen en i'cbrceuwan.

Adres der Gewapende Wurgers aan de Staaten van Holland en derzelver Befluit daarop.