is toegevoegd aan uw favorieten.

Herzilia, treurspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. ttS

Ja! laat ik eindeloos de ftraf der boosheid fchroomen, Zo ik, zo veel 't kan zyn, de dochter niet vergoed AI *t geen waarvoor myn hart den vader danken moet!

tatia, haar' fiuijer opheffende. Vervullende uw begeerte, ó oorfprong van myn leven! Zal ik me aan Numaas zorg gewillig overgeven. Waarom voegt niet, helaas! met blyder plegtigheên De hand des huwlyksgods ons in dit uur aanéén! Moet, op myn' bruiloftsdag, uw doodfche lyktoorts rooken! En zyn de geencn zelfs, wier dolk u heeft doorftoken, De gasten, die, ó fchrik! verfchynen op dit feest, Dat gruwzaam dient te zyn voor hunnen helfchen geest!.., Hoe 't zy, ik eer uw' wil: ik zweer myn levensdagen Aan 't heil myns echtgenoots voor eeuwig op te dragen!

herzilia, ter z-yde. 6 Goón!... wat zal,dit zyn!... numa, tegen Tatia, terwyl beider handen door één' ' der prielteren worden faamgevoegd.

Ontfang myn' eed en trouw, Prinfes!... Gy zyt ontroerd! bedwing dien feilen rouw; Herftel uw zinnen... Hoe ! waarom verbleekt uw wezen ? De dood ftaat, zo 't my fchynt, op uw gelaat te lezen! Wat toch beduid dit?...

tatia, in de hevigfte aandoening.

Goön'.wat adder knaagt mythariL,. Ach, prins'. ik word verfcheurd door dc ysfelykfïe fmart!... Wat wee doorgrieft myn borst!., myn gloeijende ingewanden,., ó Woede!... al 't vuur der hel fchynt in myn hart te branden! Het klamme doodzweet breekt my uit! ...myn kracht vergaat...

F a Myn