is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagboek van het Britsch ministerie, zedert het begin der N. Americaansche onlusten tot op den tegenwoordigen tyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Britsch Ministerie, ii?

„ zullen u toonen , hoe wy hier met „ zulke valfche cn asfurante fchchncn we„ ten omtefpringeu. " „ Myn heer ! hernam een eer Hovelingen met een gemaakt vriendelyk gelaat , „ elk woord , dat uit „ uw bcminlyken mond voorkomt , is zoo „ verftandig , zou juist van oordeel , zoo „ doorkneed , zoo vol biüykhcid cn menfeh„ lievendheid , dat gy my het grootfte „ vermaak, het welk ik immer kan genieten , „ zoudt ontneemen , indien ge my niet toe„ liet ten minilen u de voeten te kusfen."

Hier op viel hy driftig voor de voeten van Minos neder , en wilde die omhelzen j doch die hier mede gantsch niet gediend , fchreemvde uit al zyn magt om zyne lyfwagten ; waar op twee zeer verfchriklyke knapen voor den dag fprongen , ieder met een yfren geesfel gewapend , op welk gezigt dc twee Hovelingen al hunnen moed en welfprekendheid verloren. „ Zult gy antwoorden „ of niet op het geen ik u vragen zal; zult „ gy vrywillig de waarheid fpreken , of zal „ ik u met geweld daar toe moeten dvvin„ gen ? " vraagde de vertoornde Rigtcr. „ Ach H 3 » Myn