is toegevoegd aan uw favorieten.

Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PLAAT CCCCLXXVII. 77

CCCCLXXVII. 77

s e b r u i k. Het afkookfel van dit Kruid wierd eertijds tegens fhiipen, fcheuringen, bezwaarlijke waterloofing, bij de doorloop , ter bevordering der Maandftonden, de zwaare geboorte gelijk ook cégens de beet der Slangen geroemd. Heedendaagsch komt het m geen aanmerking.

GEMEEN JBORSTELKRANS.

St XlVdt c L as s E.

Zie LiNNfflüS Nat. Hist. door houttuijn, Hde DeellXdeSt., bi. 379.

Borstelkhans met rondaehtige (iekelige Hoofdjes en borjielige Blikjes.

a. De geheele Bloem.

b. Dé eenbladige en gekromde Kelk, met een gedeelte van het borjielige Blikje.

c. De geopende eenbladige greinzende Bloem met twee lange en twee korte Meeldraadjes.

d. Hit vierdeelige Vrugtbeginfel, draadswijze Stijl en wat [amengedrukte Stempel.

bloeitijd. Groeit op de Heuvels en Jleenachtige Plaatfen van Euro ft, Canada en Aegijpten. Ook word het in onze Tuinen twee ■voet hoog geplant , en bloeit in Augustus.

CL1NOPODIUM V ü L G A R E.

classis Xllltia,

Conf. lïn nze 1 Sijst. Nat. Ed, gmelini, Tom. Ildi. Part. Hde pag. 912.

Clinopodium Capitulis fubrotun« dis hifpidis, Bratteis fttaceis.

a. Flos integer.

b. Perianthium monophijllum incurvum, cum parte Braéteae feta cete.

c. Corolla monopetala ringens aperta, cum Staminibus duobus longioribus & dudbus brevioribus.

d Germen quadripartitum , Stijlus filiformis & Stigma compresfura.

temp. flor. Crefcit ad eolles & in locis lupidofis Europa; Canads & Aegijpti. Colitur quoque in hortis noft'is altitudine bipedall. Augufto floret.