is toegevoegd aan je favorieten.

Oeffenkundige aanteekeningen, over verscheide ziekten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I9C» AGTSTE HOOFDSTUK

bloeijen, wanneer de ziekte in het begin is, en de lyder geene fterke koorts heeft; wanneer 'er geene verharding in de ingewanden is, noch de«elve door het water aangetast zyn; nogthans hoe wel de ziekte reeds verouderd, en de ingewanden verftopt zyn', zal men fomtyds de handbewerking doen en herhaalen, op dat dë verfchrikkelyke benaaudheid en de vrees van te flikken benoomen worde. Er zyn die in eene beXloote waterzucht de aftapping van het water verwerpen , maar deezer voorfpelliflg bedriegt dikwyls.

Ja de aftapping is voorwaar nuttig , als 'er blyken zyn dat er een befloote waterzucht en een waterbuik is , op dat het water afgetapt zynde de zak ruimer ligge. •

Dog wanneer de onderbuik pynlyk ij, niet om dat die door het water uitgezet is, maar om dat 'er een gevoel van door knaaging, of wanneer de waterbuik uit eene bloedbraaking ( vomitus emeritus) geboören wordt, verhaast dezelfde h'andbewerking de dood.

De handbewerking kan in beide de zyden gefchieden, dog als men eene verharding of uitzetting van de huidvaten ontdekt , zal het beter zyn het in de tegenovèrgeftelde zyde te beproeven , om dat de lyder en de omftanders makkelyk door eene bloedftoning verfchrikt worden.

Indien 'er in d'eene zyde minder vloeijing feefpeurd wordt dan in de andere, is dit een

teeken