is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkwaardigheden uit het leven van Jesus. Volgends de vier evangelisten in overeenstemming gebracht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,UIT HET LEVEN VAN JESUS. 443

Doch dit heb ik u nu te vooren gezegd, opdat .gij, wanneer het gefchiedt, des te meer in uw geloof in mij bevestigd moogt worden. — Ik zal niet veel meer met ulieden lpreken , want de Vorst dezer wereld is reeds fterk tegen mij in aantogt, (om zijnen laatften ftorm op mij te wagen,) maar hij zal niets aan mij kunnen hebben, (niets op mij vermogen , om mij van mijn werk ter eere van God en tot redding van zondaren te rug te houden; daar toe zal al het lijden, dat mij overkomt, door hem en zijnen aan* hang, niet in ftaat zijn. H. ) Doch opdat de wereld kenne, wat hij mij in last gegeven heeft; komt en laat ons gaan, ( om te Jerufalem het laatfte Paasck* lam te eten, en lijden en dood te ondergaan.)

[Met zulken heldenmoed, met zulke grootheid van ziel en gewilligheid , gaat jesus het verfchriklijkst lijden te gemoet. En dezen zijnen zuuren lijdenstogt, deed hij uit groote liefde voor zijnen hemelfchen Vader, en onbepaalden ijver, om zijne bevelen te volbrengen. Hij wierd dus gehoorzaam, ja tot den dood des kruifes. Och, mogt ook ons een gelijke ijver bezielen , in het volbrengen van de bevelen des Algoeden ! Mogt ik toch niet zoo traag Zijn, wanneer het er op aankomt, om mijne liefde en eerbied jegens mijnen God, in eenige zware zaak , in bet onderdrukken van eene zondige begeerte, in het vervullen van eenen moeilijken Christenpligt, of ïn het opöfferen van eénig voor mij gewigtig goed , te bewijzen! O beziel mij met uwe godlijke kracht, gij, mijn groote Verlosfer en Voorganger, opdat ik ijveriger zij in mijn Christelijk beroep; vervul mijn koel hart met waare liefde tot u, die voor mij ten kruife gingt, en tot uwen Vader, die U om mijnentWil overgaf aan den dood, opdat ik gewillig uwe

be.