is toegevoegd aan je favorieten.

Verklaaring van den brief aan de Hebreen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I76 VERKLARING VAN DEN BRIEF AAN

„ ke ontvouwing eene bijzondere kracht varf „ zeggen verëischt. Maar, hier mede kon „ ik u, in dien tijd, niet bezig houden. Gij waart, fchoon tot het Christendom over,, gegaan , echter nog, in vele opzichten, ,, vleeschlijk gezind. Gij hadt uwe vooröor,, deelen, gelijk ook, uwe ongeregelde drif„ ten, en verkeerde hartstochten, nog in het ,, geheel niet afgelegd. Gij waart nog, ten ,, aanzien van het Christendom, gelijk aan „ jonge kinderen. Zoo moest ik u aanmer* „ ken; en, overëenkomftig dezen uwen toe,, ftand heb ik mijn onderwijs ingericht. Ik ,, heb u, met melk, gevoed; met de eerfte „ gronden van de Euangelie-leere, heb ik u ,, bezig gehouden , ten einde gij dezelven „ wel verftaan en beoefenen zoudt. Vaste „ fpijs, verhevener leerftukken kwamen toen „ nog niet te pas. Deze vaster fpijze kondt ,, gij, toen, nog niet verdragen; zij zou u „ geen voordeel gedaan hebben. Ondertus,, fchen , moet ik, tot mijne fmarte, zeg,, gen, dat gij, zedert dien tijd, geene merk„ lijke vordering gemaakt hebt. Ook nu ,, nog, zijt gij onvatbaar voor het verheve,, ner deel der Emingelie-leere. En de reden is ,, deze, gij zijt nog vleeschlijk, gij wordt ,, nog beheerscht, door verkeerde driften en „ begeerlijkheden; deze benemen u die be-

„ daard-