Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over deut. XXIII. 9-25. 357

vs. 9-14.] De zuiverheid is van veel aanbelang in een leger, tot bewaaring van de gezondheid des volks. — Dus is deze wet belangrijk. — Men zegt, dat zelfs nog heden de rein- en zuiverheid in de Turk' fihe legers, op eene voorbeeldige wijze, wordt waargenomen.

vs. 15. 16.] Men begrijpt ligtelijk, dat hier niet gefproken wordt, van bijzondere perfoonen, van den flaaf, die van den éénen Israëliet tot den anderen overliep, maar van flaaven, die van vreemde volken zich in het land der Israèliten bergden, en daar hunne vrijheid zochten.

vs. 17.] Zulken, die, gelijk wij boven zagen, zich , ter eere van dezen of genen Afgod, aan de ontucht overgaven, en met hun ligchaam vuilen winst deeden.

vs. 18. Hondenprijs.'] Men twist onder de Uitleggers, of men dit eigenlijk moet nemen, dan of men in plaats van honden-prijs te lezen hebbe : Schandjongensdoon? — Het eerfte fchijnt de meeste redenen voor zich te hebben.

vs. 19. 20.] Zie exod. XXII. 25.

vs. 21-23.] num. XXX.

vs. 24. 25.] Men mogt dan vrijelijk, door eenen wijngaard, of door een korenland gaande, eten. Vergelijk matth. XII. 1. — Eene wet, zeer ten voordeele der armen, en vol liefderijke wijsheid. — Misfchien worden hier bijzonder bedoeld de garvanpos, of zeker foort van dop-ervvten,welke men groen eet, als zij versch zijn.

[Cc 2] HOOFD-