is toegevoegd aan uw favorieten.

Korte aanmerkingen over het Oude Testament. Voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35«

korte aanmerkingen

HOOFDSTUK XXIV.

vs. 1-4.] moses, gelijk men duidlijk uit het gantfehe beloop dezer wet ziet, beveelt hier de echtfeheiding door eenen fcheidbrief niet, hij onderltelt dezelve , als eene gewoonte, onder de Israëliten van ouds af in zwang gaande, welke hij dulden moet, om de hardigheid van hun hart, maar waaromtrent hij zoodanige bepaalingen geeft, die het misbruik dezer gewoonte konden voorkomen. Men vergelijke matth. XIX, 3-9. en de Aanmerkingen aldaar.

vs. 4. Verontreinigd enz.] Door haar huwelijk met dien tweeden man; moses gebruikt, naar het fchijnt, opzetlijk deze bewoording, omdat hij zijnen afkeer van zoodanige echtfebeidingen, hoe zeer door de gewoonte gebillijkt, openbaaren wil, en hij ftemt dus volmaakt in met jesus leere. matth. XIX. 9.

vs. 5.] Boven hoofdst. XX. 5-7. Weinige wetgevers dragen zorg voor het geluk van den bijzonderen mensch; maar de wetgeving, van den vader ber menschen oorfpronglijk, zorgde voor den bijzonderen mensch, zoo wel als voor den ftaat.

vs. 6.] Elk maalde zijn eigen koorn, en elk bakte zijn eigen brood. — Men hadt tot het maaien van het koorn handmolens, ook wel molens, die door ezels rondgedraaid werden. — Die dan zijnen molen of molenfteen te pand gaf, beroofde zich van de middelen, om zich zijn levens nooddruft te bezorgen.

vs. 7.] Waar flaavernij plaats heeft, kan ook menfchendieverij, uit belangzucht, plaats hebben, en daar is zoodanige wet onontbeerlijk.

vs. 8.