is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van graaf Willem van Holland, roomsch koning.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a©5 Tweede Boek.

Het Romeinfche Recht was federt eenigen tyd in Duitfchland ingevoerd. Het begunftigde de. Keizerlyke (tellingen te zeer, dan dat deeze Heeren niet alle poogingen zouden aangewend hebben, om het hoe langer hoe meer op de Schooien en voor de Vierfchaaren in oeffening te brengen. De geenen, die hier in, vorderingen wilden maaken, reisden naar Bologne, om aan den oorfprong zelfs te fcheppen, en waren meeft alle Geeftelyken. De verzameling van Pausfelyke verordeningen , die Gratiaan , een Monnik, gemaakt had, en die onder den naam van het Decreet bekend is, met de daarop gevolgde Decretaalen van Paus Gregorius IX., een veel uitvoeriger verzameling van dergelyke wetten , die noch daarby met het ftempel van openbaar gezag gemerkt was, hadden zich insgelyks eenen weg door het Ryk gebaand, en wierden niet alleen in Kerkelyke, maar ook in eene menigte burgerlyke gevallen als een beflisfend Wetboek befchouwd. De Saxen- en Zwabenfpiegel, twee verzamelingen, onder Frederik I. byéén gedraagen, en door de volgende Keizeren vermeerderd, tekenden de oude Duitfche gewoontens op. Het gezag van elk breidde zich byna door het hal. ve Keizerryk uit. Ook moeten de Landvredens en Ryksrecesfen , van welke laatften er één van 1235 bekend is, tot het getal der openbaare wetten gerekend worden. Voorts had elk geweft zyne byzondere gebruiken, die in 't gericht niet uit het oog mochten verlooren worden. Wat