is toegevoegd aan je favorieten.

Korte aanmerkingen over het Oude Testament. Voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over i sam. XXIV. 6-14. *8r

maklijker begrijpen, indien men ftelt, dat saul fliep, dan, indien men de fpreekwijze, zijne voeten bedekken, vcrnaat, van den nooddruft der natuur te voldoen. —'In het eerfte geval kan niemand eenige bedenking tegen de waarfchijnlijkheid der gefchiedenis maaken, dan misfehien deze, dat het vreemd is, dat saul zich alleen in een hol nederligt, om te flaapen. Doch, men moet zich in de zeden van dien tijd, en de omstandigheden, waar in saul thans was, verplaatzen, en de zwarigheid zal ras verdwijnen.

vs. 6. Klopte zijn hart.] Gelijk doorgaans, wanneer wij eene bedenklijke, en in de gevolgen ver uitziende daad verrichten.

vs. 7.] Een zeer edelmoedige trek in davids karakter !

w. 8.] davids manfehap was, naar het fchijnt, te onvrede, dat hij zich deze gelegenheid liet onttlippen. — Evenwel david handelde niet alleen billijker, maar ook tevens voorzichtiger.

vu 10.] Gelijk Doëo en foortgelijken,die den, uit zich zeiven genoeg achterdochtigen, Koning de ooien vol bliezen.

vs. 11. Mij vrijliet.] Hij zeide, naamlijk, God. — Deze Helde uw leven in mijne magt , dit kon mij een wenk der Voorzienigheid zijn, dat ik u dooden, en door uwen dood mijne eigene veiligheid verzekeren zoude.

VS. 14. Spreekwoord.] De zin van dit ipreekwoord fchijnt te zijn: „ De fnooden leggen het doorgaands zoo aan, dat zij zich hun eigen verderf berokkenen." Daar is dan geene wraak nodig. —

[X] vs. 51.J