is toegevoegd aan uw favorieten.

Korte aanmerkingen over het Oude Testament. Voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER i'CHRON. V. I7-20.

631

veelen meenen, dat men ook eene vlakte van denzelfden naam over den Jordaan gehad hebbe. . MicHAëLis gist,dat men in plaats van Saron SiriÖn zou moeten lezen, den naam van een gedeelte van den berg Libanon, deut. III. 9. doch eenvouwuer is het, dat men wel de vermaarde vlakte van Saron verfla aan de Middellandfche zee, maar tevens denke, dat de ftammen, die van de veehoederij' hun werk maakten, ook vrijheid hadden, in de opene weiden, die in de landftreeken van andere ftammen gelegen waren, hun vee,te weiden, en dat dit het geval der Gaditen geweest zij. Vergelijk mijne A-ardrijks-kunde des Bijbels. I. Deel. Bladz. 373.

vs- 17. jotham — jEROBEaM.j' Deze Koningen hebben echter niet gelijktijdig geregeerd. — Dus moeten dan deze geflachten der Gaditen meer dan ééns zijn geteld geworden. Ten tijde van jotham, misfehien toen deze Koning tegen de Ammoniten te veld wilde trekken, a chron- XXVII. 5. en ten tijde van juroee3m II. toen die oorlog voerde met de Sijriërs. a kon. XIV. 23-29.

vs. 18. volgg.'] Dit fchijnt dezelfde krijgstogt te zijn , daar boven vs. 10. van gewaagd wordt.

Jeter en Nafis.] Twee Ismaëlltlfche volksftammen, hoofdst. I. 31. gen. XXV. 15. van den ftam Nodab, insgelijks een' Arabifchen volksftam, lezen wij nergens iet.

vs. 20. Door den [Godlijken] bijjïand.} Oi', daze woorden tot het voorgaande brengende : Die hen hielpen, die de bondgenoten van den ftam Hsdfchr waren,

VS. 21.