is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Negentiende deel, beginnende in't jaar 1729, en eindigende met het sluiten der vrede van Dresden, in't jaar 1745.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LXXVI.Boek. HISTORIE. 439

„ ten, zo digt gelegen aan uwe grenzen. De ,7,*, „ Heeren Afgevaardigden, die uwe Vergade„ ring uitmaakten , weeten al wat de Koning „ my by U heeft doen ter hand neemen , om „ uwen voornaamften Staatsdienaaren 7,yne „ geheimfte gedagten te vertrouwen ; zo met opzigt op de herftelling der algemeene ruste in Europa, als op de verzekering van de uwe „ in 't byzonder. Zyne Majefteit heeft, in „ den onderftand, dien hy zynen Bondgenoo„ ten beweezen heeft, geen ander oogmerk „ gehad dan te wege te brengen, dat zy niet 99 ongunftiger gehandeld werden, dan de Vor99 ften gehandeld zyn , aan welken de Konin99 gin van Hongarye , beftierd door den raad 99 van het Britannifche Hof, zig verpligt ge9, Vonden heeft zeer veel af te ftaan : in wel9, ken afftand , deeze Vorftin niets gevonden „ heeft, welk onbeftaanbaar was met haar regt, „ om alleen op te volgen in de Staaten van „ wylen den Keizer , en met de onverdeel„ baarheid der Pragmatike Sandtie. Zeker, ,, het Weener- Hof hadt den Koning, nry„ nen Meester , geregtigd , om te gelooven, „ dat de onderhandeling, waarin het, na de „ tekening van het Verdrag van 1738 , wel „ met hem hadt willen treeden , om de gron„ den der eifchen en regten, voormaals, door „ het Huis van Beieren , verkreegen , te on„ derzoeken , eene ernftige onderhandeling ,, ware. Zy werdt, wederzyds, voortgezet, „ tot op 's Keizers dood , en veelligt zou men „ tot eene verzoening gekomen zyn, zo deeze „ Vorst langer geleefd hadt; maar zyn dood „ deedt deeze hoop, t'eenemaal, verdwynen.

Ee 4 „ In-