is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Negentiende deel, beginnende in't jaar 1729, en eindigende met het sluiten der vrede van Dresden, in't jaar 1745.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LXXVI.Boek. H I S T O R i l. 4ir

„ geert; of zy, die zulks weigert, of'er zig 1744S

„ tegen verzet ? Zou Jen Uwe Hoog - Mo- -

„ gendheden zeiven deeze nodiging des Kei„ zerryks onbeantwoord gelaaten hebben , z;o „ gy niet wederhouden geworden waart, door „ de moeilykheid, die gy vondt, in het open„ baaren der geringe gezindheid van de Ho„ ven van Weenen en Londen , om fmaak te „ krygen in 't gene zo bekwaam was om den „ voortgang der onlusten te fluiten , en dezel„ ven geheellyk te blusfchen , als het aanliep „ tegen hunne inzigten , om den brand alge„ meen te doen worden ? De Koning , myn „ Meester , heeft, door het te rug roepen „ zyner Legeren uit Duitychland , zo dra het „ Keizerryk deeze bemiddeling aangebooden „ hadt, en ze door den Keizer aanvaard was , „ ten overvloede, doen zien, hoe zeerhyver„ langde naar 't einde van den oorlog. Maar „ wat vrugt heefc zyne Majefteit getrokken „ van zyne zugt , om een begin te maaken „ aan het herftellen der ruste in het Keizer„ ryk ? Men heeft 'er zig van bediend , om „ zyn gedrag toe re fchryven aan zwakheid : „ men is de grenzen van Frankryk komen be„ ftooken , en men heeft getragt in te drin„ gen tot in 't hert van dit Konjngkryk. Wat „ dank heeft men den Koning geweeten, voor „ 't blyk van vertrouwen, welk hy u gegeven „ heeft, toen hy aanboodt, Duinkerken ter „ uwer bewaaringe te willen overgeeven ? Zy„ ne Majefteit zou 't gaarne gedaan hebben ; „ alzo hy vastgefteld hadt, niet dan in den „ uiterften nood te komen tot de herftelling „ der Vestingwerken, bekwaam om deeze Stad Ee 5 „ en