is toegevoegd aan uw favorieten.

Heelkundige mengelstoffen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■soö o heelkundige;

WAARNEEMING, EN VOLKOMENE GENEESWYZE, EENER 2ELDZAA■ ME, EN VEROUDERDE BREUK.

Den iSden Maan dezes jaars, kwam in ons buiten ziekenhuis, maria catharina le roï, oud 42 jaaren, met eene aanmerkelyke en zeer zeldzaame breuk; welke, fchoon van eene meer dan gewoone grootte, echter het lieschgewest behouden had; niet laager doorgedrongen, of afgezakt, dan dat ze met eenen anderen naam, dan, heschbreuk, bc» ilempeld konde worden.

AUerwaarfchynelykst komt het my voor , dac de beftendige aanlegging van verfchillende breuk-, en fchort-banden, welken zy te vooren gedraagen had, belet hebben , dac dit uirgeweeken gedeelte ingewand, niec verder naar beneden gedrongen is; offchoon het zelve nimmer door gemelde kunsctuigen, binnen den buik is bepaald geworden, zo hebben deze echter zo veel totdeiieschbcpaaüngtoegebragt,dat het uitgeweeken ingewands gedeelte, zig niec benedenwaans heeft kunnen begeeven, maar gedwongen zig in de ftrekking der lieschplooi uit te breiden, en dat aanmerkelyk gezwel, zie pl. III. fig.H. en 1. te voorfchyn te brengen.

Ruim 12 jaaren, vóór dac zy onder myne behan-

de-