is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER BEIDTE INDIEN. 2p5

die van deeze plaats, van wegens haare gunftige ligging , den handel op de Molukfche Eilanden gemaklyk zou kunnen ontrusten. De zelfde voorzorge heeft haar na hec Eiland Celebes gelokt.

. Dit Eiland, midden door gerekend omtrent: honderd en dertig mylen lang, is zeer bewoonbaar ,. fchoon in 't midden der verzengde Luchtftreeke geleegen. De warmte wordt 'er getemperd door, den menigvuldigen regen en verkoelende winden. De inwooners zyn de dapperfte menfchen van het ZuidlykAüe: hun eerfte aanval is verwoed; doch hy is van geen langen duur:; en zo men hunner verwoedheid tegenftand biedt, verliezen zy wel haast den moed. De Cri , hun geliefd Wapentuig, is anderhalf voet lang. Het heeft de gedaante van een Dolk, welks kling flangswyze gekromd is; wanneer zy te velde trekken, hebben zy flegts één van deeze foort van Degens ; maar in de byzondere gefchillen draagen zy 'er twee. Die , welken men in de flinker hand houdt, dient om den flag af te weeren , de andere om den vyand te kwetzen. De wonde, welke hy veroorzaakt, is zeer gevaarlyk ; en een Tweegevegt eindigt meestal met den dood der beide partyen.

Eene harde opvoeding maakt de bewooners van Celebes vlug, naarftig en fterk. De Minnen hebben de gewoonten om, verfcheide reizen eiken dag, de ledemaaten der kinderen met Oly, of met laauw water te wryven. Deeze geftadige wryvingen helpen de Natuur om zich te onbelemmerder te ontwikkelen. Men verzuimt nimmer om hen ten einde van één

jaar

II.: BOEK.