is toegevoegd aan je favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der beide INDIEN. 2C7

ftemden dag klom hy op eene verheevene plaats ; van daar zyne handen na den hemel uitftrekkende, en overeinde ftaande, rigtte hy deeze bede tot het Opperst Weezen.

„ Groote God! ik werp my, in dit oogen„ blik, niet neder voor uwe voeten , omdat

ik niet fmeek om uwe Bermhartigheid Ik „ heb Ü flegts om eene regtvaardige zaak te

verzoeken ; enGyzyt my dezelve fchuKiig.

Twee vreemde Natiën,in haaren Eerdienst „ van elkander verfchillende , zyn hier ge,, koomen, en hebben myne Ziel en de Ziel „ myner Onderdaanen met fchrik en angst ,, vervuld. Zy verzekeren rriy, dat Gy my „ voor altoos zult ftraffen , zo ik uwe Wet„ ten niet gehoorzaame: ik heb, derhal ven, „ het regt om van U te eifchen, dat Gy ze „ my bekend maakt. Ik fmeek U niet, dat „ Gy my de ondoorgrondelyke verborgenhe„ den openbaart , die uw Weezen bedek,, ken, en die voor my van geen nut zyn. Ik „ ben,benevens myn Volk , gekoomen om U

te ondervraagen aangaande de pligten, wel„ ke Gy ons wilt voorfchryven. Spreek, ö „ myn God! daar Gy de Maaker der Natuu„ re zyt, kent Gy den grond onzer harten, „ en Gy weet , dat het hun onmogelyk is, „ een opzet van ongehoorzaamheid op te vat„ ten : doch zo Gy de ftervelingen niet waar„ dig agt om van Ü gehoord te worden, zo „ Gy het uw Weezen onwaardig oordeelt, „ de taal der menfchen te gebruiken, om den ,, mensch zyne pligten bekend te maaken, „ dan neem ik tot getuige myne geheele „ Natie, de Zon die my verlicht, de Aarde

I. deel. O „ die

boek.