is toegevoegd aan je favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van CAjÜS MARIUS, iat

zend ftrydbaare en gewapende mannen, die gezegd werden een nog veel grooter aantal van vrouwen en kinderen mede te voeren, zoekende naar een land, dat hun ge. noegfaam voedfel voor zulk eene meenigte rn .••'•oen kon opleveren, en naar fteden, waarin zy zich konden neerzetten en woonen, even als zy wel gehoord hadden, dat voorheen de Galliërs bet beste gedeelte van Italië, waaruit zy de T*uscen verdreeven hadden, in bezit hadden genomen.

Daar nu deze lieden geene verkeering met andere volkeren hadden gehad , en zo ver afgelegen waren geweest, Wist men niet, welke foort van menfchen zy waren, en uit welke oorden zy zich even als eene wolk over Gailien en Italien kwamen verfpreiden. Voor 't naast echter geloofde men , dat zy Germanifche Natiën waren , van die , welke aan den Noordelyken Oceaan woonden, ter oorzake van hunne groote geflalte , en blaauwe oogen, en omdat de Germanen gewoon waren aan roovers den naam van Kimbren te geven (»). 'Er

zyn

(m) Festus zegt, dat de Gallen hun dien saam hebben gegeven : Cimbri iingua Callica la-

ira-