Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van lysander; 345

verfchaffen, die zich door dezelve hebben doen uitmunten , en dieswegens van elk vereerd worden. Dan den Spartaanrchen Jongelingen verftrekt het zeker tot geene fchande , wanneer zy zich op zulk eene wyze overheeren laaten! Veel eer is men aldaar er op gezet, dat de jonge Lieden van hunne vroegfte jeugd zekere gevoeligheid toonen voor de Eer: dat het hun frnerte, wanneer men ze berispt; maar de Lof, daarentegen, aan hun gegeeven hen hooghartig maake, Doch men veracht dat Kind, waar in men geen gevoel, noch aandoeninge voor zulke dingen ontdekt; oordeelende het , uit hoofde van gebrek aan eergierigheid, of ook vadzigheid, onvatbaar voor de Deugd. De eergierigheid dus, welke men opmerkte in lysander, als ook zekere barschheid, waar* door hy zich onderfcheidde, waren eigenfchappen, welke hem oorfpronkelyk uit de Spartaanfche opvoedinge aankleefden. Des de Natuur, in dit geval , hier van niet grootelyks te befchuidigen is. Maar de Natuur was het , waar van hy dusdanige geaartheid ontleende, dat men hem {reeds,1 en meer, dan het wel paste voor eenen Y 5 U-

Sluiten