is toegevoegd aan uw favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9.6 het LEVEN

nen flaaf verkleed hebbende , kwam hy 'ï nachts aan zyn huis , liet zich aanmelden by fulvia, als iemand die haar eenen brief van antoniüs kwam brengen, en werd geheel onkenbaar by haar binnen gelaten. Zy hevig ontroerd , vraagde hem voordat hy nog den brief had overgereikt', of antoniüs nog leefde: waarop hy, zonder een woord te fpreken , den brief overgaf j doch naauwlyks had zy dettzelveri geopend en begonnen te lezen, of hy viel haar om den hals en kuschte haar tederlyk. Dit eene hebben wy ilechts uit vele andere ftaalen van dien aard willen by. brengen.

Toen nu cssar werkelyk uit Spanje terug kwam, gingen alle de voorname lieden uit Rome hem verfcheidene dagreizen te gemoet, onder welken antoniüs by uitftek door hem werd vereerd. Want in het rydtuig , waarin hy door Italië kwam trekken , had hy naast zich zitten antoniüs, en achter zich brutus albinus, benevens zynen neef, den jongen octavianus, die naderhand den naam van cjbsar gevoerd , en eenen langen tyd de opperheerfchappy te Rome bekleed heeft.

Toen