is toegevoegd aan je favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3° het LEVEN.

eenige Gefneedenen, die zich bij hem bevonden, fchoon weinigen in getal, om hem op een ander, paard te zetten, ten einde hem dus uit den drang der vyanden te redden. Wyl hy zich, echter, wegens zwak. heid, niet te paarde houden kon,, en ook uit zich zeiven verlangde liever te voet te gaan, namen zy 'er hem weder af, en ge. leidden hem by de hand. Hy ging nu voort met wankelenden tred, en het hoofd op de fchouder hangende, fchoon nog al in de verbeeldinge van te hebben overwonnen, omdat hy, in het ronde, dc vluchtenden cyrus als hunnen Koning hoorde noemen, en bidden, „ dat men hun lyfs. genade wilde fchenken:" — wanneer zekere Cauniers, arme en behoeftige menschen, die by 'sKonings Leger, het welk zy volgden, de laagfte cn verachtclykfte diensten verrichtten, zich by de Geleiders van cyrus voegden, welke zy hielden voor' Vrienden (o). Niettemin, toen zy, by het flaauwe licht, de purperen wapenkjeederpn

za--

(tf) évxftixSétlii, i)i giaoi2, toij rsgi rti Kvfn,

zo leezen wy', niet <ptict.