is toegevoegd aan je favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van ARTAXERXES 31

zagen, welke deze Lieden over het harnasch hadden, in onderfcheidinge van het koninglyk Krygsvolk, die allen witte overtrekzels droegen, beflooten zy daar uit, dat het Vyanden waren, en waagde het een van hun, onkundig wien hy treffen zoude, zyn werpfchicht op cyrus af te fchieten, welke de holligheid der knie van achteren raakende de peezen daar ter plaatze doorfneed. Cyrus viel hierop neder, floeg nog daarenboven, onder het vallen, met zyn hoofd, aan die zyde, waar het in den flaap gekwetst was, tegen een' daar liggenden neen, en gaf daarop onmiddelyk den geest." Dit is dc voornaame inhoud yan het Verhaal van ctesias, waarmede by, eveneens als met een fhomp Mes, den Man, na langduurige folteringen, eindelyk nog ter naauwernood afmaakt.

Wanneer hy nu reeds overleeden was, gebeurde het, dat artasyras, een van 'sKonings Oogen (ƒ>), daar juist voorby'

kwam

(/>) Het was de gewoonte by de Perfen, dat de voornaamfte Hovelingen en Vertrouwelingen, die tot de gewichtigfte dienlten wierden gebruikt,

do.i